Vad är prisbasbeloppet 2022?

Vad innebär Prisbasbeloppet 2022 års nivå? Varje år görs en översyn av prisbasbeloppet med avsikten att de ska följa inflationen i samhället. Man kanske kan tycka att det inte spelar någon roll, men det kan påverka dig mer än du tror.

Vad är prisbasbelopp (pbb)?

Det finns flera olika basbelopp: Prisbasbelopp (PBB), Inkomstbasbelopp samt det förhöjda prisbasbeloppet. Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen i Sverige medan prisbasbelopp följer prisutvecklingen.

Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet och kallades tidigare basbeloppet och beräknas genom ändringar i det allmänna prisläget.

Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och de uppdaterade beloppet gäller för det kommande kalenderåret. Det är SCB på uppdrag av regeringen som räknar fram basbeloppet.

Den årliga höjningen gör att taken i ersättningarna från sjuk- och föräldrapenning höjs, då de beräknas utifrån detta. Dock finns det några enstaka år när nivån sänkts, se grafen längre ned.

Prisbasbeloppet 2022 års nivå

För 2022 har Prisbasbeloppet beräknats fram till 48 300 kronor, 700 kr högre än för år 2021 och en ökning med ca 1.5%.

Så beräknas prisbasbeloppet

Man utgår från bastalet 36 396 som ligger till grund för 1998 års PBB. Bastalet multipliceras med jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det år som avses och prisläget i juni 1997.

Läs mer hos SCB

Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av ATP och tilläggspension enligt det gamla pensionssystemet. Det beräknas på samma sätt som det vanliga pbb, med skillnaden att bastalet är 37 144.

Nivån för förhöjt prisbasbelopp år 2022 har beräknats till 49 300 kronor.

Prisbasbelopp över tid

Sett över tid har nivån höjt i princip varje år, dock finns det några enstaka år där PBB faktiskt sänkts.

prisbasbeloppet

Så påverkas du

Detta gäller för prisbasbeloppen 2022:

Högsta Föräldrapenninggrundande inkomst 483 000 kr (10 pbb)

Högsta Sjukpenninggrundande inkomst 386 400 kr (8 pbb)

För tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning når man fortfarande taket vid 7,5 pbb (362 200 kr)

På inkomst upp till 20 431 kr betalas ingen pensionsavgift (0,423 pbb).

Gränsen för att deklarera går vid 20 431 kr (0,423 pbb)

Det skattefria traktamentet blir 240 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).

Företagare: Gräns för inventarier får kostnadsföras som förbrukningsinventarie är 24 150 kr (0,5 pbb).

Lämna en kommentar